CARGILL: CARGILL BCN

VALIDACIÓ PENDENT

Benvinguda


.

Activitats i abast de la Declaració Ambiental


Incloure un resum de les activitats, els productes i els serveis de l' organització, la relació de l' organització amb organitzacions centrals, si escau, i una descripció clara i inequívoca de l' àmbit del registre a l' EMAS, inclosa una llista dels centres inclosos en aquest registre

CARGILL SLU a la seva planta de Barcelona, està compromesa amb la millora contínua dels seus processos, per la qual cosa enfoca les seves activitats al control operacional del Medi Ambient i la Seguretat i Salut dels seus Treballadors, actualment compta amb certificació EMAS (Reglament (UE) 2018/2026), i també està certificada en ISO 14001:2015 . Durant el 2020 es va renovar la certificació EMAS ES-CAT-000013 fins al 18/01/2024

 

A CARGILL SLU es compleix la normativitat legal i es realitzen els controls necessaris per garantir que es minimitzin els aspectes i impactes ambientals generats per les seves operacions.

Durant el 20120 es van realitzar diversos dels projectes de millora contínua per millorar aspectes importants de Medi Ambient, Seguretat de procés i laboral

 

·        Adquisició de nova màquina de descàrrega de vaixells (GEA-GOLFFETTO)

·        Eliminació de la màquina de descàrrega de vaixells més antiga de planta (Saint Nazaire)

·        Substitució i renovació de tots els transportadors del moll

·         Posada en marxa de l'estació de control a la caldera SAM

·      Pintat exterior i impermeabilització de les sitges de formigó de faves números 7,8 i 9

 

Actualment amb l' enfocament de la millora contínua es tenen planejats els següents projectes que s' executaran durant el 2021-22:

 

·        Instal·lació de nova Caldera de procés més eficient

·        Nou tancament de l' edifici de Caldera i Extracció

·         Substitució i Instal·lació de nous equips d'assecament i refredat de la farina de Soja

·        Impermeabilització de les cobertes de les sitges de formigó de faves números 1-2-3-4-6-7

·        Instal·lació de nou intercanviador d'aigua de mar

·        Construcció de nova zona de càrrega de camions de farina i oli de soja

 

Es preveu gràcies a tots aquests projectes una millora l'eficiència energètica, consum d'aigua, emissió d'al·lèrgens, entre altres indicadors mediambientals.

 

A més d'aquests projectes en CARGILL SLU s'han realitzat diverses millores entre les quals destaquem:

 

·        Diagnosi, reparació i pintat exterior Sitja 6 i 7

·        Inici de la construcció de les dues noves sitges 8 i 9

·        Creació de magatzem temporal de manteniment a l' entrada a planta

.

Descripció del Sistema de Gestió Ambiental


CARGILL SLU compta amb Certificació ISO 14001 des de l'any 1998, el 14 de setembre i com a complet d'això es va adherir de forma voluntària al voluntària al Sistema Comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) des de l'any 2001, obtenint la seva primera certificació EMAS

(E-CAT-S-000013), donant compliment al Reglament (CE) Nº 1221/2009, la qual va ser renovada l'any 2018 amb Resolució del 23-05-18. Reglament (UE) 2018/2026.

 

De forma anual, i tal com ho estableix la norma ISO 14001, es realitza una auditoria per un ens certificador, en aquest cas AENOR, per tal d' avaluar el sistema de Gestió i detectar aquelles fallades per tal de preses les accions pertinents per a la seva millora.

 

CARGILL SLU durant el 2019 va realitzar l'adaptació del sistema de gestió de la norma ISO 14001:2004 a la versió 14001:2015, la qual va ser auditada per AENOR els dies 26 i 27 de Juny de 2019.

 

Tenint en compte el nou Reglament 1505/2017, que modifica els Annexos I, II i III del Reglament (CE) Nº 1221/2009, CARGILL SLU realitza la identificació i avaluació dels seus riscos i oportunitats, identificació del seu context i parts interessades, continua realitzant comunicacions internes i externes del seu Sistema de Gestió i reforça la participació i consulta dels seus treballadors en el seu centre de treball.  Aquesta declaració ambiental es realitza sobre la base de l'Annex IV del Reglament (CE) Nº 1221/2009, incloent, però, aspectes sol·licitats en el Reglament 1505/2017.

 

Actualment CARGILL SLU disposa d'Autorització Ambiental de referència B1CS160151 de 2019. La planta va presentar un canvi substancial d'aquesta autorització ambiental en data 23/03/2016 que recull tots els canvis que la instal·lació ha anat patint fins a la data tant a nivell d'instal·lacions com de produccions i consums. La resolució d' aquest. Núm. registre: 9013E-748/2016; Núm. expedient: B1CS160151 va ser aprovada a inicis de 2019. Durant el 2019 es van presentar 2 canvis no substancials a causa dels projectes de canvi dels tancs enterrats d'Hexano amb expedient B1CNS190246 i la substitució de l'equip de Desolventització i Tostat(DT) de cops blancs, amb expedient B1CNS190156. Durant el 2020 es va presentar un canvi no substancial B1CNS200072 on s'actualitzava informació respecte a les quantitats emmagatzemades tant de matèria primera com de producte acabat, actualització de les quantitats de residus i nous focus d'emissió atmosfèrica.

 

La planta també va rebre el requesit de realitzar una Inspecció Ambiental no programada a sol·licitud de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, aquesta inspecció es va realitzar durant els dies durant el 8 d'Octubre per part de Dolors Giménez Montero

Tècnica del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats. Aquesta inspecció va ser per comprovar el compliment amb la nova Autorització Ambiental de l'expedient B1CS160151 i el canvi no substancial de l'expedient B1CNS190156 .

 

Addicionalment s' aboquen aigües residuals al clavegueram públic del Port de Barcelona. Es disposa d'autorització d'abocament concedida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en data 26/07/2016 Nº registre 6714 Exp. 2465/15 Doc. 1243/2016.

 

A causa del seu procés productiu es generen emissions atmosfèriques de PST, CO2, COVs i Nox, les quals es controlen per mitjà dels manteniments als equips i es verifiquen per mitjà de mesuraments d' empresa externa, en aquest cas ADDIENT, evidenciant estar dins de paràmetres. D' acord amb la classificació CAPCA dels focus atmosfèrics. Durant el 2019 es va realitzar els mesuraments de PST dels Focus 702, 703, 751B, 707A, 751A, 704, 707B, i de gasos de combustió del focus 3171 Caldera de gas natural.

 

El Sistema de Gestió Medi ambiental aplica a tots els processos de la planta de CARGILL SLU al seu centre de Barcelona.

 

Com a punt a ressaltar i en mostra de millora contínua i prevenció de la contaminació, recollit en la Política del Centre, Cargill va desenvolupar a finals dels anys 90 un pla extraordinari per a la reducció de les emissions de pols a nivells mínims molt per sota dels que existeixen en aquest tipus d' indústria a nivell mundial. Aquest pla de control per a la prevenció d'emissions, una vegada desenvolupat i posat en marxa, va obtenir uns resultats excel·lents i van merèixer el reconeixement intern de la Companyia a nivell mundial, atorgant a la Planta l'"Achievers Recognition Award ". Aquest reconeixement és un prestigiós guardó atorgat per CARGILL en el qual competeixen totes les Plantes de Cargill de totes les divisions del món i en el qual es premien les millores tècniques utilitzades. Així mateix, aquests processos de minimització van merèixer l' aprovació per part de les Autoritats de l' Ajuntament de Barcelona.

 

La planta va renovar la seva concessió amb el Port el febrer de 2016 per als propers 20 anys, de manera que assegura la seva activitat al Port de Barcelona amb la implementació de diversos projectes de millora de les instal·lacions i el seu funcionament. 

.

Ubicació i contacte


Adreça: Moll Álvarez de la campa, 2 BarcelonaTel: · Mail: ·
Web: https://www.cargill.es

.


Codi CNAE primari i secundari:


Política de l'organització


La protecció del Medi Ambient, l' assegurament de la Salut i Seguretat laboral i la protecció de la Seguretat Alimentària formen part de les polítiques bàsiques de Cargill SLU Planta de Barcelona.  

 

Aquesta Política assegura el compromís d' adhesió als principis fonamentals següents: 

 

MEDI AMBIENT 

 • Complir i assegurar el compliment continu amb la legislació i reglamentació mediambiental vigent, així com els requisits establerts a nivell intern i extern de Cargill. Treballar per assolir i assegurar una eficaç protecció del Medi Ambient, utilitzant les millors tècniques disponibles. Així mateix, assegurar l'ús racional dels recursos naturals, tenint com a objectiu l'optimització del consum d'energia, aigua i gas natural a la Planta, col·laborant així en la consecució d'un desenvolupament sostenible.  

 • Avaluar els aspectes mediambientals ocasionats per la nostra activitat de mòlta de soja, amb l' objecte de prevenir-los, eliminar-los o reduir-los al màxim, tractant amb especial atenció les emissions a l' atmosfera, la generació i gestió de residus, els abocaments al medi aquàtic i el soroll. 

 • Establir objectius i metes mediambientals, disposant de programes per revisar-los i assolir-los, per aconseguir, amb la participació de tota l' organització, una millora contínua del nostre comportament mediambiental, implantant la prevenció de la contaminació. 

 • Promoure la minimització en la generació de residus, i assegurar la seva correcta gestió tant interna com externa 

 • Realitzar la declaració ambiental amb una periodicitat anual amb informació transparent i veraç. 

 

SALUT I SEGURETAT 

 • Millorar i incrementar la cultura de seguretat de tot el personal de planta 

 • Implicar tot el personal a comunicar, i eliminar les condicions o comportaments que puguin provocar accidents greus o mortals( SIF). 

 • Identificar els perills i riscos presents en totes les nostres activitats i àrees de treball, notificar-los al nostre personal juntament amb les mesures de prevenció i control corresponents, per tal d' eliminar o minimitzar accidents, lesions i malalties laborals derivats d' ells. 

 • Protegir la salut i el benestar laboral del nostre personal, proporcionant-los un ambient i condicions de treball segur, sa i saludable d' acord amb les lleis aplicables. 

 • Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l' estricte compliment de les lleis, reglaments i normes nacionals i internacionals relacionades amb la seguretat i salut en el treball i alhora, amb les polítiques i normes corporatives de Cargill. 

 • Desenvolupar plans de formació, entrenament i concientització del nostre personal sobre les obligacions i responsabilitats inherents a la seguretat i salut ocupacional, i fer-los partícips del sistema i de la vigilància perquè aquestes polítiques siguin efectives. 

 • Propiciar i mantenir una millora contínua del sistema de gestió de la seguretat, dels processos i de l' acompliment relacionat amb la seguretat i la salut laboral a partir de troballes en auditories, l' anàlisi d' estadístiques i dades, accions correctives i preventives i altres fonts de millora.  

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 • Cargill es compromet a proporcionar serveis, aliments i productes segurs per a les persones i els animals. 

 • Utilitzarem només aquells proveïdors i sistemes de desenvolupament de producte, adquisició, cadena de subministrament, transport, emmagatzematge, fabricació i distribució que garanteixin la Seguretat/Innocuïtat Alimentària i el compliment de les normes dels nostres productes. 

 • Tots els aspectes de Seguretat/Innocuïtat Alimentària rellevants seran comunicats internament i externament. 

 • Complirem amb els requisits sobre Seguretat/Innocuïtat Alimentària que hem acordat amb els nostres clients. 

 • Totes les unitats de negoci, funcions i empleats de Cargill tenen la responsabilitat de garantir la fabricació segura de productes que compleixin amb les lleis i normes aplicables i amb els requisits de Seguretat/Innocuïtat Alimentària i Qualitat. 

 

GENERAL 

 • Compliuamb els requisits legals, normatius i reglamentaris vigents. 

 • Complir amb els requisits de les parts interessades. 

 • Disposar dels elements i mesures necessàries per evitar accidents o incidents que poguessin tenir una repercussió negativa sobre el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat laboral i la Seguretat Alimentària.  

 • Establir procediments i vies de comunicació i informació permanents amb els nostres empleats, clients, subministradors i el públic en general, sobre les repercussions de la nostra activitat sobre l' Entorn, la Seguretat i la salut laboral i la Seguretat Alimentària.  

 • Proporcionar els recursos financers, humans i tecnològics necessaris per a la conservació del medi ambient, prevenció de la contaminació i ocurrència d' accidents laborals, promoció de la salut dels treballadors i protecció de la seguretat alimentària. 

 • Avaluar prèviament els canvis de l' organització, per tal de garantir que aquests no repercuteixin de forma negativa en la conservació del medi ambient, la preservació de la seguretat i salut laboral i la seguretat alimentària. 

 • Fomentar la participació activa, involucració, conscienciació i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb la repercussió dels seus treballs sobre el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat laboral i la Seguretat Alimentària, a través d' una formació i un entrenament adequat i continuat aportant els recursos que siguin necessaris per a això.  

 • Seleccionar aquells subministradors que compleixin els nostres requisits pa

 • la total garantia de matèries primeres i ingredients 

 • Identificar els riscos i oportunitats relacionats amb el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat laboral i la Seguretat Alimentària, per tal de controrentar-los o optimitzar-los. 

 • Millorar contínuament els processos. 

 

Aquesta Política s'emmarcaen els principis bàsics de gestió de CARGILL. Serà revisada i publicada anualment, comunicada a tots els empleats i posada a disposició del públic

 

Missions


L'objectiu de Cargill és oferir nutrició a nivell mundial d'una manera segura, responsable i sostenible. Combinem la nostra experiència amb les noves tecnologies i el coneixement, convertint-nos en un partner de confiança per a clients i proveïdors en les àrees d'alimentació, nutrició animal, agricultura i sector financer i industrial en més de 125 països. Per a això disposem de:

✓ 160.000 empleats

✓ Treballant en 70 països

✓ Més de 150 anys d'experiència.

Vam fundar la nostra empresa amb la creença que "la nostra paraula és el nostre compromís". Aquest és l'estàndard sobre el qual fem negocis. Ens comprometem a treballar amb responsabilitat, ja que busquem el nostre objectiu de ser el líder mundial en l'apoderament de les persones.

Cargill ha estat present a Espanya des de 1960. Actualment opera a través de la seva única entitat jurídica, Cargill S.L.U. i compta amb uns 700 empleats ubicats a la seu de Sant Cugat del Vallès i a les plantes de producció de Martorell, Reus, Mequinensa i Barcelona.

Cargill S.L.U. ha apostat sempre per la innovació constant i la qualitat, tant en tots els seus productes com en els seus processos de fabricació.

Cargill S.L.U. està estructurada per unitats de negoci i el seu abast és el següent:

Agricultura. Mitjançant la unitat de negoci de Grains & Oilseeds a Espanya la seva activitat consisteix en:

✓ Molturació de faves de soja i llavors de gira-sol, de les quals s'obté farines i olis.

✓ Refinat i envasat dels olis de soja, gira-sol i blat de moro, provinent també d'un altre dels nostres negocis a Espanya, per al subministrament a la indústria alimentària.

✓ Importació de cereals i farines protètiques.

Els cereals, farines, llavors oleaginoses i proteaginoses que processem i comercialitzem, provenen principalment del Brasil, Argentina, Estats Units, França i del Mar Negre (Ucraïna, Romania, Bulgària i Rússia).

La venda i distribució es produeix en la seva majoria a Espanya i Portugal i es dirigeix fonamentalment al sector de la fabricació de pinsos compostos per a l' alimentació animal.

L' entorn on el negoci opera és molt competitiu i madur requerint d' una alta especialització i d' una estructura de costos molt competitiva. Actualment, hi ha un excés de capacitat de mòlta i refinació instal·lada, així com múltiples operadors, tant locals com internacionals.

El negoci té una forta exposició a la variació de l'Oferta (Producció) i Demanda (consum). L' Oferta, en concret està cada any impactada per la climatologia i, tant aquesta com la demanda, també estan directament impactades per la situació macro dels països on les principals collites es produeixen i d' aquells on es consumeixen, així com per la legislació vigent a cada país, per exemple, decisions polítiques o barreres aranzelàries que els governs puguin imposar a certes matèries primeres o fluxos de mercaderia entre països.

L'estratègia del negoci és convertir-se en el desenvolupament de referència del mercat d'alimentació animal i humana a través d'una oferta diferenciada de productes i serveis.

Nutrició animal i proteïnes. La nostra unitat de negoci de Cargill Animal Nutrition (CAN) a través de la seva marca comercial NutralSCA®, subministra productes i serveis d'alta innovació a milers de clients: productors d'animals, fàbriques de pinsos i distribuïdors especialitzats.

Cargill Animal Nutrition disposa de dues plantes de producció a Mequinensa (Saragossa), una per a la producció de concentrats i pinsos per a primeres edats per a totes les espècies i una altra, inaugurada l'Octubre de 2018, per a la producció de premixes a través de la més avançada tecnologia, garantint l'absència de contaminacions creuades.

Aquesta important inversió ha enfortit la posició de lideratge de Cargill en el mercat espanyol d'alimentació animal, millorant la logística i els sistemes de distribució, agilitant els nostres serveis al màxim i, en conseqüència, el servei que oferim als nostres clients.

El mercat de la producció animal a Espanya s'ha consolidat en els últims anys com un dels més importants a nivell europeu i mundial. El seu elevat volum unit al teixit industrial associat, l' han convertit en un dels referents en l' exportació a nivell mundial, fonamentalment en el mercat porcí. La indústria càrnia és el quart sector industrial del nostre país, només per darrere de la indústria automobilística, la indústria del petroli i combustibles i la producció i distribució d' energia elèctrica. Tot i que una part significativa del sector carni i ramader són petites i mitjanes empreses, això no ha impedit el paulatí desenvolupament i consolidació de grans grups empresarials, alguns d' ells líders a escala europea.

Cargill Animal Nutrition treballa amb els seus clients adaptant els seus productes i serveis a les necessitats dels animals en les seves diferents fases productives, amb una clara orientació a la seguretat alimentària i la sostenibilitat. Aprofitem el poder de recerca i desenvolupament a nivell global i local, personalitzant les solucions en alimentació i serveis, que juntament amb l'àmplia experiència pràctica dels nostres equips en l'aplicació, desenvolupament de productes i processos de producció, fan que siguem un dels líders en nutrició animal.

Alimentació. Cargill Starches Sweeteners and Texturizers (CSST), a Espanya està centrada en la fabricació de glucosa, midó, derivats del midó, proteïnes, lípids i fibres alimentàries. La principal matèria primera és el blat de moro subministrat per la unitat de negoci Grains & Oilseeds a Espanya. També actua com a distribuïdor a Espanya i Portugal dels texturitzants fabricats en plantes europees.

El seu dossier d'ingredients naturals prové d'extractes de cereals (midons, proteïnes de soja, lecitines), algues (carragenats), fruita (pectina) i fermentació de sucre (goma xantana). Al seu torn, les aplicacions d' aquests ingredients s' estenen a cosmètica, farmacèutica i aplicacions industrials.

En els últims anys s'aprecia un fort interès per part dels consumidors en productes processats amb etiqueta neta (clean label) o amb clara reducció de números E. Igualment el mercat exigeix una reducció en els sucres afegits en els productes processats. Per aquest motiu el consum de glucoses s' aprecia estable amb una tendència a la baixa en les fruxoses i les seves mescles. En sentit contrari existeix una major demanda en midons nadius i modificats per processos físics, així com de certs texturitzants com les pectines amb clara imatge de producte net.

L'estratègia de Cargill S.L.U. se centra a oferir als seus clients el que ells realment demanen. És per això que Cargill S.L.U. aposta clarament pel desenvolupament de midons termoestables sense tractament químic, així com en texturitzants liderats per les nostres pectines. Igualment, com a empresa interessada en la protecció del medi ambient, el grup Cargill ha iniciat una campanya orientada a l'ús de matèries primeres sostenibles. Tenim un pla d'augment sostingut en processar cereals produïts de forma sostenible (ús responsable de l'aigua i fertilitzants) i s'ha iniciat un projecte d'ajuda a les comunitats recol·lectores d'algues (majoritàriament localitzades al tercer món) per a la producció dels carragenats.

.

Visió


Essent conscients que l' activitat de Cargill pot acabar generant un impacte en el medi ambient, establim programes específics per identificar i caracteritzar els diferents aspectes ambientals, directes i indirectes, relacionats amb totes les operacions, processos, productes i serveis de la planta, considerant condicions operatives normals, anormals i accidentals, i tenint en compte el context de l' organització i les parts interessades, així com el cicle de vida.

A partir d'aquesta avaluació, identifiquem aquells aspectes/impactes ambientals significatius en els quals establir objectius de millora ambiental.

Els principals aspectes ambientals significatius de Cargill S.L.U. són el consum d' aigua i energia, la generació de residus, aigües residuals i la contaminació atmosfèrica.

Per a tots aquests aspectes ambientals significatius es desenvolupen diverses activitats de supervisió i d' acompliment operacional, reflectits en diferents procediments operatius o instruccions.

D'altra banda, s'identifiquen i avaluen les possibles situacions d'emergència relacionades amb el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut en el pla d'emergència de cadascuna de les plantes de Cargill, SLU, contemplant:

✓ La identificació i caracterització de les emergències, interiors i exteriors a la planta, relacionades amb totes les operacions, processos, productes i serveis de la planta, considerant condicions operatives normals, anormals i accidentals, així com aquelles ocasionades per factors aliens a l' activitat pròpia de Cargill;

✓ Definició de la metodologia i criteris d'importància utilitzats en l'avaluació de les emergències;

✓ Preparació del Pla d'Emergència i manual de crisi

En el cas de les plantes de Barcelona i Martorell el seu Sistema de Gestió mediambiental ha estat certificat per una entitat certificadora d' acord a la Norma UNE-EN-ISO 14001: 2015.

A més, la planta de Barcelona es va adherir de forma voluntària al Sistema Comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS), obtenint la seva primera certificació EMAS (E-CAT-S-000013) el 2001, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1221/2009 i la renovació del qual es realitza periòdicament.

Cargill treballa per nodrir el món d'una manera segura, responsable i sostenible. Per això ens centrem en crear connexions perquè entre tots podem transformar el món. Estem en una posició única per connectar les persones, tenir un impacte positiu en el planeta a través dels productes i serveis que oferim, alhora que avancem en els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Les nostres àrees d' impacte clau són les següents:

Cargill promou un compromís permanent amb el medi ambient per garantir llocs de treball segurs, saludables i respectuosos amb el medi ambient mitjançant la implementació i promoció d'una sèrie de programes específics a tot el món, per tal de protegir el medi ambient, la salut i la seguretat dels seus empleats, contractistes, clients, comunitats i totes aquelles persones i entorns que , d'alguna manera, es poden veure afectades per les seves activitats.

Com Cargill S.L.U., la companyia es compromet a complir amb tots els requeriments legals aplicables, per prevenir qualsevol dany a les persones, la Salut o el Medi Ambient, i tot això comprometent-se en la millora contínua en els seus sistemes de gestió mediambientals i les seves actuacions.

Ofegant la seva responsabilitat en:

✓ Construir, mantenir i operar les plantes i les seves instal·lacions per tal de protegir el medi ambient, els recursos humans i físics; proveir i requerir de l' ús d' equips i mesures de protecció adequats; i garantir que tots els treballs, per urgents que siguin, s'han de realitzar de forma segura;

✓ Complir amb tots els requeriments i límits imposats per la legislació nacional i internacional vigents que siguin d'aplicació, amb els Requeriments Corporatius d'"Environmental, Health and Safety" (EHS), així com qualsevol altre requeriment acordat per la Companyia;

✓ Prestar especial atenció en la prevenció de tots els riscos i accidents que puguin afectar el Medi Ambient, la Salut o la Seguretat de les persones i implementar completament un sistema d'identificació i avaluació de riscos, així com mesures de control de procés per a totes les seves activitats i identificació de les possibles situacions d'emergència i preparar les actuacions a realitzar en cas de produir-se;

✓ Involucrar els treballadors en el procés d'avaluació de riscos, en les investigacions d'accidents, en el desenvolupament i revisió de les polítiques i objectius d'EHS i consultar-los en cas de qualsevol canvi que pogués afectar EHS;

✓ Establir programes de millora contínua, definint objectius i establint plans d'actuació per a la seva consecució, incloent assignació de recursos, revisió i resultats;

✓ Treballar en els camps de la Recerca i Desenvolupament i l'Enginyeria per a una millora contínua dels productes i processos per tal de reduir els riscos i els impactes ambientals;

✓ Maximitzar la producció, a la recerca de la minimització del consum de matèries primeres i auxiliars, així com de la producció de residus;

✓ Utilitzar l'energia i els recursos naturals de manera racional i eficient, reduint els seus consums mitjançant l'optimització dels sistemes de planificació i producció;

✓ Reduir, en la mesura del possible tècnicament i econòmicament, el nivell d'emissions a l'aire, a l'aigua i al sòl, incloent també olors i soroll, així com assegurar que els residus són disposats apropiadament;

✓ Formar i sensibilitzar tot el personal de la seva pròpia importància en la Companyia mitjançant l'ús de sistemes d'intercanvi d'informació interns per tal d'aconseguir la millora contínua en l'acompliment del sistema de gestió d'EHS;

✓ Cooperar amb les Autoritats locals, inspectors i Entitats Col·laboradores de l'Administració per treballar conjuntament, reduir riscos i minimitzar impactes ambientals;

✓ Informar a totes les parts interessades dels paràmetres principals del nostre Sistema de Gestió d'EHS, així com donar suport als projectes locals relacionats amb la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient;

✓ Contribuir, mitjançant la col·laboració dels nostres proveïdors, a la reducció dels impactes sobre la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient derivats dels béns i serveis obtinguts d'aquests;

✓ Establir inspeccions periòdiques per comprovar l'efectivitat del Sistema de Gestió d'EHS i consecució dels objectius marcats, així com la supervisió de l'acompliment general en EHS mitjançant les adequades activitats d'inspecció i control.

OBJECTIUS FY20

- 5% reducció consum d' aigua

- 5% reducció consum d' energia

5% Greenhouse gas intensity

sistema Reporting Digital EMAS 


El present document que es mostra en la seva pantalla, correspon a la Declaració Ambiental Digital EMAS de CARGILL. Inclou la Declaració Ambiental completa i validada de l'organització.

Informació social


class="lazyload
class="lazyload
 
class="lazyload

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

El feed de Twitter no està disponible en aquest moment.

Material audiovisual d'interès


 2020

Centres de treball
1

Treballadors
72

Producció en tn
754000

Superfície
36872 m2

SITUACIÓ : CENTRE PRINCIPAL 

Testimonis

 Indicadores globales 2020

Inclou la suma de tots els centres de l'organització inscrits en el Registre EMAS 

CONSUM ENERGÈTIC

class="lazyload

99999 Mwh

• Compra Renovable %
• Prod. Fotovoltaica %

CONSUM D'AIGUA

class="lazyload

 m3

• Xarxa de subministrament %
•  

ABOCAMENTS

class="lazyload

 m3

• Llera pública %
• Sist. Sanejament %

CO2 EMISSIONS

class="lazyload

 Tn

• Indirectes %
• Directes %

RESIDUS

class="lazyload

 1144,85 Tn

• Perillosos %
• Valorització 94,5 %

Valors unitaris sobre producció/rendiment

9 Mhw/tn p.s.

 m3/tn p.s.

 m3/tn p.s

 Tn/tn p.s.

Tn  Tn/tn p.s.

Unitats p.s.: Produït / Servit

 Indicadores ambientales EMAS

 Análisis, planificación y desempeño ambiental

Registres de verificació

La present Declaració Ambiental Digital ha estat verificada per:

AENOR

Pot descarregar aquí el Màster File de validat:CARGILL BCN textos errors
Data d'última edició:
23 gener, 2022 – Versió del Màster File Nº: PENDENT DE VALIDACIÓ

TRADUCCIONS D'AQUESTA DECLARACIÓ AMBIENTAL: Aquesta Declaració Ambiental de l'EMAS ha estat verificada en la seva llengua original. Els navegadors utilitzats pels interessats per a la seva consulta, o la pròpia Plataforma RightSupply, podrà traduir automàticament la seva transcripció directa, sense que a priori l'entitat certificadora consideri validat el seu contingut traduït. Per a això, es recomanen mètodes com la traducció jurada.